Deklaracja dostępności

Uniwersytet Warszawski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej qot.uw.edu.pl

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-10-18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW.

Wyniki przeprowadzonej oceny zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej: Raport badania audytowego

Skróty klawiaturowe

Na stronie qot.uw.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Lidia Tańska.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: l.tanska@cent.uw.edu.pl, telefon +48 22 55 43796.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pełen wykaz budynków należących do UW znajduje się na stronie deklaracji dostępności UW.

Jednostka Prowadząca deklaruje dostępność architektoniczną budynku: Budynek CeNT I – Banacha 2C, Banacha 2C, 02-097 Warszawa (Ochota)

Kierownik / Dyrektor administracyjny: Andrzej Szymański (koordynator zespołu ds. Infrastruktury CeNT)

Telefon: 22 55 43 856

Email: a.szymanski@cent.uw.edu.pl

Wejście do budynku

Główne wejście do budynku zostało usytuowane od strony wschodniej, dostępne jest z poziomu łagodnie wznoszącego się placu wyłożonego płytami kamiennymi. Główne drzwi wejściowe do budynku dwuskrzydłowe, uchylne, otwierane automatycznie na podstawie czujki, o szerokości 260 cm (dwa skrzydła uchylne po 130 cm każde). Na lewej stronie futryny drzwi znajduje się przycisk dzwonka umożliwiający wezwanie pomocy. Zamontowany na wysokości 163 cm.

Korytarze i przejścia

Zgodnie z założeniami projektowymi obiekt w całości zapewnia dostęp osobom niepełnosprawnym. Każda kondygnacja użytkowa budynku dostępna jest za pomocą zespołu dźwigów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku CeNT na głównych ciągach komunikacyjnych nie występują przejścia o wymiarach mniejszych niż 90 cm. Windy oznakowane kolejno W1, W2…W6 o szerokości drzwi wejściowych [cm]: W1=200, W2=160, W3=90 W4=90, W5=110, W6=90 i o wymiarach kabin (szerokość x głębokość) W1=178 x190; W2=180 x180; W3=88 cm x 130; W4=88 cm x 195; W5=142 cm x 154; W6=120 x140. Poręcze w windach zamocowane na wysokości 80 cm. Szerokość wszystkich drzwi wejściowych do sal wykładowych w zakresie 95 do 105 cm. Klamki drzwei na wysokości 110 cm. Opisy brajlowskie dla sal – brak.

Dodatkowa pomoc

Dodatkową pomoc można uzyskać w sekretariacie CeNT i pod numerem tel. +48 22 5543 600.

Łazienki, toalety, szatnie

Ogólnodostępna szatnia oraz recepcja zlokalizowane są przy samym wejściu do budynku CeNT. Każda kondygnacja użytkowa budynku dostępna jest za pomocą zespołu dźwigów (wind) przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe dostosowania

Brak podpisów brajlowskich dla sal. Windy wyposażone w dźwiękowy system informacyjny w języku polskim i angielskim. Klawisze w windzie są oznaczone brajlem. Brak wyposażenie w pętle indukcyjne sal, sekretariatów, portierni, itp.

Dojazd i miejsca parkingowe

Autobus, tramwaj, własny środek lokomocji. Na parkingu podziemnym zaplanowano dwa miejsca dla niepełnosprawnych. Dostęp z garażu podziemnego na wszystkie kondygnacje użytkowe zapewniony jest dźwigami osobowymi i osobowo-towarowymi, przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Brak ograniczeń wstępu z psem asystującym.

Tłumacz PJM

Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza PJM należy składać do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Kontakt do BON: /22/ 55 24 22, bon@uw.edu.pl, www.bon.uw.edu.pl.

Dodatkowe informacje o budynku

W salach audytoryjnych są przewidziane miejsca dla osób niepełnosprawnych