CeNT210318b_fot01-2

Photons can be so entangled that within quantum mechanics their states cannot be described without using complex numbers. (Source: COTK UW/jch)

Fotony mo¿na tak spl¹taæ, ¿e w ramach mechaniki kwantowej ich stanów nie da siê opisaæ bez u¿ycia liczb zespolonych. (ród³o: COTK UW/jch)